Quy chuẩn xử lý nước thải sinh hoạt

Để xây dựng một nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thì nên sử dụng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn nào cho phù hợp?

1. Quy chuẩn về chất lượng nước

Tùy thuộc vào tính chất, thành phần nước thải và đặc điểm nguồn tiếp nhận mà có những phương pháp xử lý nước thải khác nhau.Tuy nhiên, nước thải khi xả vào nguồn phải đáp ứng quy chuẩn môi trường hiện hành.

Đối với nước thải sinh hoạt, QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt là công cụ để kiểm soát, đánh giá chất lượng.

Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra môi trường. Không áp dụng quy chuẩn này đối với nước thải sinh hoạt thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung.

 

2. Tiêu chuẩn thiết kế

Thiết kế trạm xử lý nước thải để chất lượng nước sau khi xử lý đáp ứng quy chuẩn?

TCVN 7957:2008: Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế

Đối với thiết kế công trình xử lý, có thể linh hoạt dựa vào thành phần của nước thải, tại TCVN 7957:2008, mục 8- Các công trình xử lý nước thải trình bày các quy định chung cũng như phương pháp tính toán thiết kế các đơn vị xử lý điển hình.

 

Sơ đồ quy chuẩn xử lý nước thải sinh hoạt

Ngày nay với sự phát triển và hội nhập Thế giới, có không ít công nghệ mới được áp dụng để nâng cao hiệu quả và giảm thiểu diện tích xây dựng tuy nhiên chung quy lại, sử dụng công nghệ nào thì cuối cùng mục tiêu vẫn là đáp ứng quy chuẩn chất lượng nước trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.