Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt

X  bng phương pháp vi sinh vật (Handling by means of microorganisms)

Nước thải sinh hoạt từ nhà máy theo hệ thống thu nước chảy qua song chắn rác rồi chảy về bể tập chung từ bể này nước được bơm qua bể điều hòa

1.Ngăn bể điều hòa (Equalization tank):Giúp trộn đều nguồn nước thải, điều hoà nồng độ và lưu lượng trước khi đi vào quá trình xử lý tiếp theo. Đáy bể được bố trí hệ phân phối khí thô tránh hiện tượng lắng cặn xuống đáy bể, đồng thời cung cấp khí nhằm giảm thiểu sự phân huỷ kỵ khí gây mùi.

Equalization tank  Help to mix the waste water, to regulate the concentration and flow before going into the next process. A raw gas distribution system is arranged in the bottom of tank to avoid the phenomenon of sediment, and supply gas to reduce odors of anaerobic decomposition .

2.Ngăn bể thiếu khí (Anoxic tank) : Có chứa vi sinh thiếu khí có tác dụng xử lý các thành phần Nitơ, Photpho và một phần BOD, COD. Trong đó đặc biệt xử lý Nitơ, lượng Nitrat trong nước thải sẽ chuyển thành Nitơ ở dạng khí và được giải phóng ra môi trường khí

Anoxic tank  Contain microorganism to  treat  nitrogen, phosphorus and partial BOD, COD. Particularly, handling nitrogen, nitrate in waste water will turn into gaseous nitrogen is released into atmosphere.

Nước thải sau khi loại bỏ độc chất và ổn định pH có thể sử dụng vi sinh để xử lý nitrat.

Waste water after removing toxins and have stable pH level can use microorganism to handle nitrate.

Phản ứng dưới tác dụng của vi sinh vật

React under the action of microorganisms:

NO3- + C10H19O3N ( nước thải) N2  + CO2  + H2O +NH3

Nước thải tại ngăn này được khuấy trộn bởi máy khuấy chìm đảo nhằm tránh bùn sinh học lắng xuống đáy bể và tăng độ đồng đều của nước thải. Nước thải tại ngăn này sẽ tự chảy sang ngăn xử lý Hiếu khí.

waste water was stirred by a stirrer to avoid sinking  biological sludge settles to the bottom tank and increase the uniformity of wastewater. The waste water in this tank will flow to Aeration tank.

3.Ngăn bể hiếu khí:(Aerationtank): Ngăn bể này có bố trí hệ thống phân phối khí mịn cung cấp oxy hòa tan cho nước thải. Dưới tác dụng của vi khuẩn Hiếu khí các thành phần Amoni, BOD, COD trong nước sẽ được xử lý.

This tank compartment has smooth air distribution system which provides oxygen to the wastewater. Ammonium, BOD, COD in water will be treated by aerobic bacterial.

Phản ứng dưới tác dụng của vi sinh vật:

Reactaction by microorganisms:

NH4+  + O2    NO3-+ H+  + H2O

C10H19O3N (nước thải)+ O2    CO2+ H2O + NO3-

Tại đây có bố trí bơm tuần hoàn về bể Thiếu khí với mục đích đưa nước thải chứa Nitrat (NO3- sau oxy hóa amoni) về ngăn xử lý Thiếu khí để chuyển hóa thành Nitơ ở dạng khí. Nước thải sau đó chảy tràn sang ngăn lắng.

This tank has a pump system to pump water into Aeration tank with the aim of bringing wastewater containing nitrate (NO3- after ammonium oxidation) to Aeration tank  and make it to transformed into nitrogen gaseous. Waste water then flow to Sedimetation tank

4.Ngăn  bể  lắng:  (Sedimetation tank): Nước thải từ bể Hiếu khí chảy sang bể lắng kéo theo bùn sinh học. Tại ngăn  này các bông bùn lắng xuống đáy bể và được bơm bùn bơm sang bể thu bùn và hồi lưu về bể Thiếu khí. Nước trong sẽ chảy tràn qua ngăn Bể khử trùng.

Waste water with sludge biological  in Aeration tank   flow into Sedimetation tank .In  Sedimetation tank , sludge  sediment  to the bottom is pumped into Sludge holding tanks  and Aeration tank. Water will flow through disinfection tank.

5.Ngăn bể khử trùng:(Disinfection): Tại ngăn này, vi sinh vật có hại sẽ bị tiêu diệt bởi hóa chất khử trùng NaOCl. Hệ thống phân phối khí dưới đáy bể có tác dụng đảo trộn nước để tiếp xúc với hóa chất, đảm bảo vi sinh vật có hại (thành phần coliform) được xử lý tốt.

In Disinfection tank , harmful microorganisms are destroyed by chemical disinfection NaOCl. Gas distribution system in the bottom of the tank will mix chemical exposure and water to ensure harmful microorganisms (coliform component) is handled well.

6.Ngăn bể xả: Nước thải sau khi khử trùng đã đạt QCVN 40/2011/cột B được bơm sang bể xả và chảy tràn ra ngoài môi trường

Waste water after disinfection has reached NTR 40/2011/ column B is pumped into the discharge tank and overflow into the environment

7.Ngăn bể thu bùn(Sludge holding tank):

Bùn sinh học dư được bơm về bể thu bùn. Nước chảy tràn từ bể sẽ được gom về bể cân bằng để hòa trộn với dòng nước thải, còn bùn thì sẽ được lưu lại gồm bùn lắng vô cơ và hữu cơ. Tại đây sinh khối trong bùn sẽ tự phân hủy và giảm khối lượng. Sau một thời gian nhất định, bùn được hút ra và mang đi xử lý.

Biological sludge is pumped to the Sludge holding tank. Runoff from the tank will be collected and mixed with wastewater, and sludge will be kept including inorganic and organic sediment. Here sludge is biodegradable  and volume of sludge will reduce. After a certain time, the sludge is sucked out and handled.